Pasen: dat is doorgaan … met leven

 • Met de boom des levens …
 • De Goede Week begint zo blij en feestelijk: de intocht in Jerusalem: Jezus op een ezel, toegejuicht door de mensen met hosannageroep en gezwaai van takken. Maar ondertussen weet Jezus wel beter: Nu is het ‘hosanna’ en over enkele dagen is het – zo beseft Hij – : ‘kruisig Hem!’.
 • Een besef dat Hem ten diepste raakt als Hij met zijn vrienden het Paasmaal – zijn Laatste Avondmaal – houdt. Hij kan nog terug … Maar nee, zijn liefde voor ons is sterker: dit brood geef ik jullie, deze beker geef ik jullie: het is mijn leven voor jullie. Daarna in de Hof van Olijven: de eenzaamheid, de pijn, de angst. Hij kan nog weglopen … Maar nee, ‘niet mijn wil maar Uw wil geschiede’. Het verraad. Dan slepen ze hem mee naar het proces waar inderdaad het ‘Kruisig Hem’ klinkt. De voltrekking ervan op Golgotha. Het is volbracht: zijn liefde voor ons tot het uiterste toe …
 • Avond van de Martelaren …
 • Door heel de geschiedenis van het christendom zijn er mannen en vrouwen geweest die Jezus in de uiterste consequentie van die liefde zijn nagevolgd. Ook zij zijn omwille van de gerechtigheid die zij nastreefden gedood. De martelaren in de vroege kerk. In onze tijd dominee Martin Luther King, bisschop Oscar Romero, de jezuïet pater Frans van der Lugt. Onlangs hielden we in de kathedraal van Breda ‘de Avond van de Martelaren’. Met Mgr. Jan Liesen, onze bisschop vierden we de eucharistieviering en de kruiswegplechtigheid. We hebben voor de vele christenen  gebeden die op de dag van vandaag op vele plekken in de wereld worden vervolgd, gemarteld en gedood. Het was een heel indringend samenzijn met getuigenissen, gebed, stilte en zang, van solidariteit.
 • Hij is verrezen …
 • Eindigt de Goede Week met de kilte en de stilte van het graf? Juist het ‘goede’ van die week wordt duidelijk op de eerste dag van de week erna: Paasmorgen! Het graf is open en leeg. ‘Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft’ (Math. 28, 6), zo spreekt de engel.
 • De kracht van Jezus’ liefde breekt de dood aan stukken en maakt dat het leven doorgaat. Leven, maar dan in al zijn volheid, glans en volkomenheid. Leven dat de gebrokenheid overstegen heeft en de boosaardigheid, de haat en het geweld: de zonde.
 • Het feest van Pasen heeft gevolg voor het perspectief na ons eigen sterven: er gaat een nieuwe toekomst voor ons open die nooit meer dicht gaat. En van de andere kant: Jezus is als de Levende in ons midden in het hier en u van ons aardse leven. Hij doet ons inzien dat liefde de draagkracht van ons leven is. Hij geeft ons de kracht om ons te verzetten tegen alles wat het leven ondermijnt. De Heer geeft ons het uitzicht dat ondanks de dood het leven doorgaat en in de glans van God tot voltooiing mag komen.
 • Coronavirus … en Pasen
 • Op het moment dat deze regels geschreven worden, is de hele wereld in grote verwarring rond de crisis van het Corona-virus. Het mag ons geloof in Pasen versterken. In het licht van Pasen bidden wij met de bisschoppen:
 • God, toevlucht in onze nood,
 • kracht in onze vertwijfeling en angst,
 • vertroosting in ziekte en lijden.
 • Wees ons, uw volk, nabij en genadig
 • nu wij allen de gevolgen ondervinden
 • van het uitgebroken corona-virus.
 • Wees een Beschermer voor hen
 • die dit virus hebben opgelopen,
 • Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
 • Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
 • Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
 • in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
 • dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de samenleving.
 • Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.
 • Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven aan uw vaderlijke voorzienigheid.
 • Door Christus onze Heer.
 • Mede namens de collega-pastores voor ieder een zalig Pasen. Fons van Hees, pastoor.
Vorig artikelBrief aan de aardbewoners
Volgend artikelDigitaal schietgebed