Nieuws uit Parochiekern Ovezande

MISSIE EN VISIE PAROCHIEKERN OLV HEMELVAART OVEZANDE

Parochieplan De bakens verzetten 2019-2022 van samenwerkingsverband Boven de Schelde van november 2019 is de gezamenlijke basis van de missies en visies van afzonderlijke parochiekernen. Dit legt de focus op het werken aan het versterkte besef van gezamenlijkheid in onze verbondenheid met Christus. Dit gebeurt al door allerlei initiatieven als bijeenkomsten, samenwerking van kernen, van clusters, van werkgroepen, uitwisseling van koren, oecumenische initiatieven, samen vieren etc. Het parochieplan zet in op verdere uitbouw. De bisschop van Breda heeft parochievernieuwing als belangrijk speerpunt aangehecht. Het parochieplan geeft prioriteit aan wie men het geloof wil presenteren: Zij die geregeld de kerkelijke vieringen...

MISINTENTIES

Vanaf 1 januari jongstleden gelden de nieuwe tarieven van bisdom Breda voor trouwerijen, uitvaarten, misintenties e.d. Het overzicht van de tarieven is te vinden onder www.rkovezande.nl onder Over, en dan Algemene informatie financiële zaken. Het bedrag voor een misintentie (stipendium) is nu 11 euro. Ad Schenk

VASTENACTIE

Zoals u al in het vorige ‘Parochienieuws’ hebt kunnen lezen, is de vastenactie dit jaar bestemd voor het nieuwbouwproject Bianca Couture in Burkina Faso. Bij deze aflevering van ‘Parochienieuws’ vindt u een enveloppe en een folder. De enveloppe kunnen we niet bij u ophalen vanwege de maatregelen in verband met het Coronavirus.We verzoeken u dan ook om de enveloppe bij de kerk of pastorie in de brievenbus te doen, of het bedrag over te maken op het op de enveloppe vermelde rekeningnummer: NL37 RABO 03460 04306 ten name van PCI Pater Damiaan Ovezande. Laat we dit mooie project laten...
Lief en Leed

Kerkgebouw O.L.V. Hemelvaartovesolo
Hoofdstraat 60, Ovezande

Contactadressen Secretariaat
pastorie Hoofdstraat 58, 4441 AE  Ovezande tel.: 0113-655214 internet: www.rkovezande.nl e-mail: rk.ovezande@zeelandnet.nl

Financiële zaken
Bankrekening: NL27 RABO 0346008948 Pater Damiaanparochie parochiekern Ovezande

Misintenties, uitvaarten, huwelijken, jubileumvieringen e.d.:
Mevr. Oostdijk-Uitterhoeve, tel.: 0113-655675 of Mevr. Harthoorn-Capello, tel.: 0113-655157

Doopcontactpersoon:
Nicolien de Jonge, tel.: 0113-655868

Kindernevendienst
Elke tweede zondag van de maand (behalve de zomervakantie)

Inleveren kopij ‘Parochienieuws’
Dhr. M. Bierens, Constantijnstraat 4, 4441 BB  Ovezande, tel. : 0113-655520, e-mail: mbierens0@gmail.com