zesde zondag van Pasen

Zondag 14 mei 2023 – 6e Zondag van Pasen

1e lezing: Hand.8,5 8.14-17
2e lezing: 1 Petr.3,15-18
evangelie: Joh.14,15-21

 

Geef Christus de ruimte

De verrijzenis van Jezus komt niet uit de lucht vallen. Zij is de vrucht van Jezus’ lijden en dood. Zei Hij niet zelf: “Macht heb Ik om mijn leven te geven, macht heb Ik om het terug te nemen.” En wat heeft dit alles nu met onszelf te maken? Alles, zoals blijkt uit de teksten van deze zondag.

Heel het Christusmysterie was erop gericht “om ons tot God te brengen”, aldus de apostel Petrus. En dit ‘tot God brengen’, gaat veel verder dan een leven met God vanuit de geboden. Het onderhouden van de geboden is namelijk vooral ook vrucht van het volgende geheim: “Wie mijn geboden onderhoudt, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden.” Het gaat dus ook in het onderhouden van de geboden om de liefde tot Christus.

Maar waar halen wij die liefde vandaan? Pinksteren zal het antwoord zijn. “De liefde van God is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest.” En daarom is het goed de genadegaven van het heilig Doopsel te koesteren. Petrus vult dat deze zondag als volgt in: “Heiligt in uw hart Christus als de Heer.” Probeer te leven vanuit een zuiver geweten. Bovenal echter worden wij uitgenodigd om vol hoop te zijn, want in feite is de bron van ons christelijk leven vanaf de dag van ons Doopsel in ons uitgestort.

Wij kunnen het dus volbrengen. Of zoals Paulus het zo mooi uitdrukt: “Ik doe het niet maar Christus in mij.” Dat wij Hem dus de ruimte geven, zijn liefde doet de rest.

 

Vorig artikel7 mei: Zondag voor de Oosterse kerken
Volgend artikelHemelvaart