GEDULD IS EEN SCHONE ZAAK?

Door al die beperkingen zijn een aantal uitvoeringsplannen tot uitstel gekomen. Grotendeels door gebrek aan inkomsten moeten we de hand op de knip houden.

Onderhoud aan buiten-kerkdeuren en kozijnen parochiezaal wordt op de lange baan geschoven. De aanblik is verre van ideaal, maar ‘schone schijn’ is nu even niet gepast.

Restauratieplannen staan voorlopig in de ijskast; er lopen ook geen nieuwe aanvragen bij het Rijk inzake onderhoud rijksmonumenten.

Aanpassingen kerk-TV kunnen pas plaatsvinden als het parochiebestuur ons plan van aanpak (en bekostiging) goedkeurt.

Kleine ongemakken en technische mankementen worden zoveel mogelijk in eigen beheer (vrijwilligerswerk) uitgevoerd. Verplichte keuringen en onderhoudsbeurten vallen hier uiteraard buiten, omdat we veiligheid moeten blijven garanderen.

Ook hier vormen geldmiddelen de hoofdoorzaak van uitstel of afstel. Indien de komende periode er gunstige tekenen zijn inzake mogelijke verhuur van de pastorie en er zodoende weer inkomsten/meevallers zijn waar te nemen, kunnen we onze plannen bijstellen. Wij houden u op de hoogte!

Parochiekerncommissie

Besturen is niet altijd leuk, maar willen we als parochiekern blijven bestaan en een kerkgebouw in ere houden, dan zullen we naar de toekomst moeten blijven kijken.

Het verhogen van inkomsten is zo’n uitdaging. Zeker nu veel mensen het ook niet breed hebben, begrijpen we dat best. Elke euro is de collecteschaal wordt met blijdschap ontvangen.

Het binnenhalen van parochiebijdrage is ook een gevoelig onderwerp. Niet elke parochiaan heeft de mogelijkheid om de minimale bijdrage van € 130.- op jaarbasis te betalen; ook al is dat slechts een tientje per maand…. Ook hierin zijn we coulant en zeggen we ‘dankjewel’ tegen donateurs die bijvoorbeeld tien euro (parochieblad-kosten) of iets meer kunnen missen.  Als we boven de grens van minimaal 55% betalende parochianen/huishoudens blijven, mogen we in onze handen klappen.

Het verlengen van grafrechten is ook geen vanzelfsprekend onderwerp meer. We hebben uiteraard begrip indien families besluiten geen verlenging meer toe te passen en feitelijk goedkeuren dat het graf mag worden geruimd. Uiterste zorgvuldigheid passen we toe, voor we die stap nemen, want ‘gedane zaken nemen geen keer’. Daarbij komt de trend dat er meer crematies plaatsvinden dan begrafenissen; mede ingegeven door de beslotenheid van de coronaregels.

Het vinden van nieuwe bestuursleden is ook zo’n uitdaging. Wij kennen als kerncommissie roosters van aftreden en herverkiezing, maar nieuwe kandidaten liggen niet voor het oprapen. Persoonlijk benaderen is de beste manier om succes te ervaren, maar niet iedereen zegt meteen medewerking toe. Ook hierbij zullen we geduld en vertrouwen in de toekomst blijven houden!