STICHTING ONYAME

Op zondag 20 januari was er een mooie gezamenlijke viering van de PKN-kerk DEO en onze parochiekern. Met voorganger Rens Stobbelaar, het koor en de vele mensen in de kerk was het een prachtige, warme dienst in het kader van de Bidweek voor de Eenheid. Daarnaast is er in de viering ook concreet aandacht besteed aan onze diaconale taak. In de viering was bewust gekozen voor de armoedebestrijding in Ghana via de Stichting ONYAME. Naomi Dekker uit Ovezande en haar nichtje Faye ondersteunen via de stichting een jongere in Ghana financieel zodat zij naar school kunnen. Voor deze twee jonge mensen uit Ghana, Gideon en Sammy, is die hulp geregeld.

Naomi en Faye zetten zich nu extra in om het mogelijk te maken dat twee andere jonge mensen naar de middelbare school kunnen gaan. Het gaat om Jennifer, een meisje uit een heel arm gezin, en Danzumah, een dove jongen. Een jaar onderwijs kost 300 euro. Het is een driejarige opleiding.

In de viering heeft de collecte 180 euro opgebracht. Een mooi bedrag dat Naomi en Faye mee kunnen nemen wanneer zij in april zelf naar Ghana gaan. Zij bezoeken dan hun eigen pleegbroer en gaan met de dienstverleners van ONYAME aldaar ook diverse projecten bezoeken, waaronder de streek van Jennifer. 

Het zou mooi zijn wanneer Naomi en Faye een nog hoger bedrag voor elkaar zouden krijgen voor het schoolgeld. Wilt u ook helpen om deze twee jongelui een kans te geven op een betere toekomst en daarmee hun familie tot steun te zijn?

Zo ja, dat kunt u doen door gebruik te maken van rekeningnummer NL62RABO0380546914 ten name van Stichting ONYAME onder vermelding van Naomi en Faye, schoolgeld Jennifer en Danzumah. Contant mag ook via de pastorie.

Ad Schenk