NIEUWJAARSTOESPRAAK VAN DE VOORZITTER

Dit artikel is een verkorte versie van de Nieuwjaarstoespraak van de viering van 6 januari. Dat betekent dat niet alle 7 fragmenten hier vermeld worden. De volledige toespraak is te lezen op www.rkovezande.nl onder Nieuws.

Het getal zeven is voor veel mensen hun geluksgetal. Je komt het getal op allerlei plekken tegen. De regenboog heeft bijvoorbeeld zeven kleuren, de stad Rome is gebouwd op zeven heuvels. Maar zeven is ook een van de bekendste Bijbelse getallen, een heilig getal.

Zeven staat in de Bijbel symbool voor volmaaktheid. Het geeft aan dat iets helemaal af is. Het begint al bij de schepping die in zeven dagen gebeurt. Nadat Jezus veel mensen voedt met zeven broden en wat visjes blijven er zeven manden vol brood over. Zo komt het heilig getal 7 op allerlei plaatsen in de Bijbel voor. In deze toespraak wil ik ook het heilige getal centraal zetten. In 7 fragmenten kijk ik met u terug en blik vooruit.

 

  • Er waren 6 uitvaarten vanuit de kerk, 1 vormsel en 1 doop. De 3 andere sacramenten het huwelijk, de priesterwijding en de biecht hebben we niet ter plaatse gehad. Wat wel een flinke opsteker is dat het kerkbezoek weer duidelijk oploopt.

 

En hoe staat de kerk ervoor?

Met Fons hebben we een erg betrokken pastoor verloren, een groot verlies voor onze regio. Waar we vorig jaar ook mee te maken kregen zijn de 3 kerksluitingen van Lewedorp, Hansweert en ‘s-Heerenhoek. Bijzonder ingrijpend en frustrerend. Persoonlijk vind ik dat de kerksluitingen met veel te weinig onderbouwing worden gedaan. Bij deze zeer ingrijpende plannen heb ik geen enkele kosten-batenanalyse gezien. Daar zou het toch moeten beginnen: wat levert het op? Tegenover: wat kost het? Kosten die men denkt te besparen op een gebouw gaan volledig teniet aan verlies aan parochiebijdragen. En dan heb je het nog niet over wat het doet met de geloofsgemeenschap, het verlies aan kerkelijke betrokkenheid. Je krijgt het gevoel dat het er allemaal niet toe doet. Kerken sluiten lijkt wel een doel op zich van het bisdom. Van ons eigen parochiebestuur verwacht ik een eigenstandige visie waar men ook aan vasthoudt, ook al vindt het bisdom dat niet leuk. Het is nu eenmaal zo dat Zeeland niet hetzelfde is als Breda of ander stedelijk gebied. Waar een zaterdagviering in Bergen op Zoom best succesvol is, zou dat hier in ons agrarische gebied een fiasco worden. Dergelijke verschillen ontkennen zou een grote fout zijn.

Pastorale zone

Heel Zeeland mag zich een pastorale zone noemen. Op zich prima maar onze missionaire opdracht top-down opleggen is echt de verkeerde insteek. Dan is en blijft het een ver-van-mijn-bed-show. Je breekt dan eerst de kerk af en probeert er daarna één op te bouwen op drijfzand. Het beeld van een maakbare parochie of pastorale zone is compleet misplaatst. Missionair zijn als kerk begint bij de basis, bij de mensen om je heen. Als parochiekern zijn we daar al jaren mee in de weer. Niet voor niks is het idee voor de mobiele kapel er gekomen. We gaan er mee op straatmissie en bezoeken verzorgingstehuizen. Zoals de geestelijk verzorger van Zierik7 beschreef: God was die middag voelbaar in ons midden aanwezig. Hij gaf steun, troost en kracht en verwarmde vele harten. Ook de Passion40Daagse was indrukwekkend en bijzonder goed bezocht door vele mensen van dorp en buiten en alle schoolkinderen. Zoveel mensen die samen baden en zongen rond het kruis en ‘s-avonds genoten van de prachtige verhalen bij Pasen in Fragmenten. Zo proberen we het hele jaar door een welkome kerk te zijn die allerlei groepen mensen aanspreekt. Dat doen we een jaar rond. Bij al die bijzonder momenten zien we mensen in de kerk die je anders niet of zelden ziet en regelmatig een grote groep kinderen. En dat met een jaarrekening 2022 die zwarte cijfers schrijft. Waar in het bisdom gebeurt dat nog ?? Maar… wat een teleurstelling om te moeten vaststellen dat dit alles blijkbaar van generlei waarde is voor ons bisdom. In plaats van hulp en steun te ondervinden, zie ik alleen maar tegenwerking. Ik ervaar een steeds groter wordende afstand tussen bisdom Breda en de basis. Die erkenning en waardering voor al het goede wat er in de kernen gebeurt, zie ik ook niet altijd terug bij het pastorale team en het parochiebestuur. In de plannen voor de missionaire kerk wordt compleet voorbij gegaan aan dergelijke missionaire zaken die aan de basis gebeuren. Dat gebrek aan erkenning en waardering ervaar ik als minachting van de mensen die er zo veel werk maken om er als kerk toe te doen.

Cluster De Zeshoek

Intussen proberen we met cluster De Zeshoek van de Pater Damiaanparochie samen op te trekken met de parochiekernen hier in de omgeving. We organiseren samen clustervieringen, we zetten samen activiteiten op poten om de betrokkenheid van vrijwilligers te versterken, ook die van de kernen zonder kerk. Daarmee nemen we een flink stuk opdracht uit handen van het parochiebestuur. Maar  ook hier voel je dat je zelfs als regio niet altijd serieus wordt genomen. Ik hoop dat we deze samenwerking in alle rust mogen opbouwen, zonder allerlei maatregelen die de opbouw ervan frustreren.

700 jaar Ovezande

Dit jaar 2024 bestaat Ovezande 7 eeuwen. De katholieke kerk is in Ovezande altijd prominent aanwezig geweest. Zelfs in de Reformatie -toen het katholiek geloof verboden was- bleef het katholieke geloof via vele schuilkerken in de omgeving bestaan. Dit jaar bestaat de kerk 165 jaar. De laatste 25 jaar worden we regelmatig geconfronteerd met bepaalde ideeën over kerksluitingen. De eerste keer dat dit gebeurde was in 1996, toen het KASKI-rapport werd gepresenteerd. Het voorstel was om 5 kerken te sluiten. Na een hoop strijd en gedoe ging dit toch allemaal niet door. Maar om de zoveel tijd komt het bisdom met de opmerking dat het zo echt niet door kan gaan. Maar, waar is dat op gebaseerd? Vanaf het KASKI-rapport zijn we intussen 28 jaar verder, waarin we als parochiekern alleen maar zijn gegroeid. Het jubeljaar in 2009 heeft een enorm boost gegeven aan onze vitaliteit. Financieel hebben we er nog nooit zo goed voorgestaan als nu, de laatste jaarrekening over 2022 sloot met zwarte cijfers. We hebben ruim 100 vrijwilligers en aan activiteiten geen gebrek. Hoe vaak we niet te horen krijgen van mensen uit de regio dat er zoveel wordt gedaan door onze Ovezandse kerk. En toch telkens weer “zo kan het niet door gaan”. Ik vind dat gemis aan waardering, aan erkenning, frustrerend. Zo wordt je niet serieus genomen.

De beste wensen

Tot slot: de beste wensen vanuit de parochiekerncommissie voor jullie allemaal en dan om in de stijl te blijven in 7 regels:

De allerbeste wensen voor 2024
Dat elke nieuwe dag
Jullie vrede geven mag
En bergen van geluk
Een heel jaar aan één stuk
Veel liefde voor elkaar
Een ongelooflijk goed jaar!

 Samengevat in 7 adviezen

De nieuwjaarstoespraak levert feitelijk een zevental adviezen op. Nu maar hopen dat deze adviezen vanuit de basis bijdragen om een ingezette koers in de goede richting te bestendigen en op andere plaatsen leidt tot bijsturing.

  • allereerst een advies aan bisdom Breda: hou op met het afbraakbeleid, begin eens me in beeld te brengen welke goede missionaire zaken er in allerlei kernen al plaatsvinden. Gooi dat niet weg, erken ze en begin vanaf daar op te bouwen.
  • ten tweede aan het parochiebestuur: trek je eigen plan, Zeeland is nu eenmaal Brabant niet, wees standvastig, lang niet alles wat uit Breda komt is goed voor De Bevelanden en Schouwen-Duiveland
  • ook de derde is voor het parochiebestuur: pak de problemen aan waar ze liggen, omarm en koester de zaken die goed lopen, hanteer -ook voor de parochiekerk- de eisen van Vitaal en Zelfdragend
  • de vierde is voor het pastorale team: neem een proactieve houding aan, steun en omarm de goede missionaire initiatieven die er al zijn en zorg voor een goede balans tussen de conservatieve aanpak en het kerk zijn en het uitdragen van het geloof in de huidige tijd
  • als vijfde voor het team en bestuur: onderken het belang van cluster De Zeshoek, geef hen echt de kans om stappen te zetten in de samenwerking ook met de kernen zonder kerk, doe dit zonder verdere frustraties te veroorzaken
  • de zesde is voor cluster De Zeshoek: blijf vol inzetten op samenwerking, op het behoud van de betrokkenheid van vrijwilligers uit alle 6 de kernen, durf stappen vooruit te zetten in de samenwerking en tot slot
  • het 7e advies is aan onze parochiekern zelf: laten we er voor blijven gaan in deelname aan vieringen en activiteiten, in ons steentje bijdragen in het vrijwilligerswerk en in het samen financieel dragen van wat nodig is voor ons voortbestaan.

Ad Schenk, voorzitter parochiekern O.L.V. Hemelvaart Ovezande

Vorig artikelNIEUWJAARSRECEPTIE PAROCHIEKERN
Volgend artikelDE PREMIERE VAN HET MODETHEATER “DE KONINKLIJKE KARAVAAN” IN OVEZANDE DOOR WARD WARMOESKERKEN