Oecumenische pioniersplek ‘Hoogtij Hansweert’ Jaarverslag 2023

Inleiding
Voor u ligt het eerste jaarverslag van onze oecumenische pioniersplek ‘Hoogtij Hansweert’. Al jaren is er gesproken over een oecumenische samenwerking tussen de Rooms-katholieke gemeente, onderdeel van de Heilige Pater Damiaanparochie en de Protestantse Gemeente Hansweert – Schore. Deze samenwerking kwam na de sluiting van de Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen-kerk in februari 2023 in een stroomversnelling.

Organisatie, overlegstructuur en financiën
Zie website www.paterdamiaanparochie.nl

Missie en visie
In 2022 is hard gewerkt aan het onderzoeken en uitwerken van een missie en visie. Dit was een belangrijke stap, omdat we als klankbordgroep een ‘kapstok’ nodig hadden waaraan we ons initiatief, onze droom en onze roeping konden hangen. Na een aantal intensieve sessies zijn we gekomen tot de volgende missie en visie.
Missie: Als leerlingen van Jezus Christus en door Gods liefde, ervaren we een gezamenlijke roeping om binnen de context van Hansweert dienstbaar te zijn en mensen te verbinden door het delen van onze levensbeschouwelijke inspiratie en de manier waarop we als gelovigen in de maatschappij staan.
Visie: Het binnen de context van Hansweert onderzoeken van de behoefte naar- en realiseren en faciliteren van- nieuwe vormen van verbindingen tussen mensen, van kerk-zijn en van gemeenschapsvorming in de vorm van een op te richten oecumenische pioniersplek.

Weekvieringen
Met het sluiten van de Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk ontstond er een behoefte om in een alternatieve vorm samen te komen. Al snel werd dit de weekviering op vrijdagmorgen in het dorpshuis Kaj Munk. De eerste weekviering was op 24 februari. Met grote dankbaarheid kijken we terug hoe deze weekvieringen verder ontwikkeld zijn. Elke vrijdagmorgen van 2023 is er een weekviering geweest. Elke vrijdagmorgen was er een voorganger. En elke vrijdagmorgen waren er zo’n 25 tot 30 bezoekers. Tegelijkertijd merken we dat er, met dank aan de weekvieringen, een soort nieuwe vorm van gemeenschap ontstaat tussen Rooms-katholieken, Protestanten en andere bezoekers uit Hansweert. Met elkaar bemoedigen we elkaar vanuit Gods Woord, zoeken we elkaar op bij de koffie. Kort gezegd: we hebben het goed met elkaar.

Kerst 2023                                                                                                                  Zie website

Andere activiteiten.
Naast de weekvieringen en de kerstactiviteiten zijn we het jaar door druk geweest met verschillende ander activiteiten. Zo hebben we met succes een bloemschikavond georganiseerd en hebben we met zo’n 20 mensen een spirituele wandeling gelopen in het ‘Inkelbos’. In de zomer stond de traditionele buitenluchtviering op het programma. Het werk, met dank aan de regen, een prachtige ‘binnenluchtviering’.

De toekomst
Met grote dankbaarheid kijken we terug op de eerste stappen die we gezet hebben in 2023. Op basis van deze eerste stappen is de droom en het geloof gegroeid naar meer. We moeten eerlijk zijn, de weekviering en de meeste andere activiteiten zijn vooral gefundeerd op een prachtige gemeenschap van mensen in de leeftijd van 60 jaar en ouder. Voor de lange termijn zijn dat dan ook geen levensvatbare vormen. Al moeten we ons haasten om te vermelden dat we koesteren wat we hebben en dat dit het fundament is van verdere ontwikkelingen. De klankbordgroep heeft echter ook uitgesproken dat ze benieuwd is, of een ‘levensvatbaar vorm’ in lijn met de vastgestelde missie en visie van Hoogtij Hansweert, gestalte kan krijgen door een verbinding met de groep jongvolwassenen in de leeftijd van 20 tot 40 jaar die woonachtig is in Hansweert. Deze vraag komt mede voort uit de resultaten van het onderzoek ‘De eerste goede stappen’, welke medio 2023 aan de klankbordgroep is gepresenteerd door ondergetekende. Uit dit onderzoek komt namelijk naar voren dat de activiteiten van de pioniersplek in de huidige vorm vooral gebaseerd zijn op leden van de Rooms-katholieke en Protestantse gemeente. Los van de vraag of deze activiteiten waardevol zijn, zijn deze activiteiten vooral gericht op ouderen in de leeftijd van 65 jaar of ouder. In de ogen van de klankbordgroep heeft Hoogtij Hansweert dan ook dringend behoefte aan verbindingen met jonge ouders en hun kinderen, om op deze manier de toekomst van de pioniersplek ‘veilig te stellen’. Het is dan ook de bedoeling dat deze doelgroep de komende jaren de focus krijgt. Een eerste stap die daarin gezet wordt, is het afstudeeronderzoek in het kader van de opleiding theologie van ondergetekende. Daarnaast hopen we in 2024 de connectie met basisschool ‘Schuttevaer’ verder te intensiveren en vorm te geven en gaan we op zoek naar verbindingen met andere initiatieven binnen Hansweert zoals bijvoorbeeld ‘Answest op z’n best’.

Ten slotte
Kort hebben we mogen genieten van de inbreng van wijlen pastoor Fons van Hees binnen ons initiatief. Eén van de dingen die blijven hangen zijn, is zijn uitspraak dat de ‘liturgie altijd doorgaat’. Ik denk dat ik namens de oecumenische pionierspek Hoogtij Hansweert mag getuigen dat dit ook in Hansweert zo werkt.
Zie verder op de website

April 2024 Gilbert van Noorden

Vorig artikelHEMELVAARTVIERING
Volgend artikelKoffie drinken