CARITAS kern OZB

Met weemoed in het hart moeten we constateren, dat het niet gelukt is om de bemensing van de Caritaskern Oost Zuid Beveland op peil te houden. Er was weliswaar één kandidate om de groep te versterken, maar de drie nog resterende leden hebben het werk lang genoeg gedaan. Zij zouden hun activiteiten willen overdragen aan anderen, maar er is te weinig animo om dit werk over te nemen. Waar nodig zullen de activiteiten die nog aandacht behoeven (maandelijkse collecte voor de caritas, financiële ondersteuning van bewoners in Reimerswaal) worden aangestuurd vanuit de overkoepelende Parochiële Caritas Instelling van de H. Pater Damiaanparochie.

Daarnaast hebben ook de dames die jarenlang het bezoekwerk aan zieke of vereenzaamde parochianen behartigden hun werkzaamheden neergelegd. Niet alleen raken de bezoekdames zelf op leeftijd, ook is de behoefte aan bezoek vanuit de kerk zichtbaar afgenomen. Een aantal dames blijft nog wel op persoonlijke titel bezoeken brengen aan mensen van wie zij weten, dat dezen dat op prijs stellen.

Namens het pastorale team en de Parochiële Caritas Instelling wil ik allen, die zich jarenlang hebben ingezet om deze belangrijke diaconale taken vanuit de geloofsgemeenschap te behartigen, van harte dank zeggen.

Wiel Hacking, pastoraal werker