Kerkhofreglement.

Daar naar we verwachten, de komende jaren het nodige gaat veranderen  aan mogelijkheden tot onderhoud kerkhof, graf delven en mogelijk gebruik van de kerk, denk aan leeftijd vrijwillige kerkhofwerkers en aantal kerkhofwerkers, de inzet van priesters, pastoraal werkers en het sterk teruglopen van het aantal kerkbezoekers, heeft de kerncommissie gemeend daar vroegtijdig op te moeten anticiperen

Daar het laatste deel van het nieuwste gedeelte van het kerkhof bijna vol is zullen we moeten overgaan tot begraven op andere delen van het kerkhof waar open plaatsen zijn.

We willen dit zoveel als mogelijk is gegroepeerd doen, rekening houdend met de eventuele mogelijkheid dat we niet meer handmatig een graf kunnen graven maar dit machinaal  moeten laten doen.

Afspraken hierover zijn reeds met de gemeente gemaakt welke de beschikking heeft over materieel en personeel.

Vooropgesteld willen we duidelijk stellen dat de in het verleden gemaakte afspraken over dubbele graven die middels grafaktes zijn vastgelegd en waarvoor reeds betaald is, zeker gerespecteerd zullen worden en in de toekomst uitgevoerd zullen worden.

Ook blijft het mogelijk in de toekomst  bij overlijden een dubbel graf te reserveren, echter wel onder voorwaarde dat de kerkhofbeheerder de plaatsen aanwijst waar dit mogelijk is, er zal geen vrije keuze meer zijn in plaatsbepaling.

Vanaf 1 Januari 2021 zal ook voor de enkele graven het niet meer mogelijk zijn een vrije keuze van plaatsbepaling te laten plaatsvinden.

Vanaf deze datum zullen de beschikbare plaatsen door de kerkhofbeheerder

(t.w. de kerncommissie) worden toegewezen. Herbegraven in reeds bestaande graven van b.v. familieleden zal dikwijls niet meer mogelijk zijn.

Mochten er onduidelijkheden zijn kunnen vragen hieromtrent gesteld worden aan de leden van Kerncommissie.

Daar dit in de toekomst bij overlijden niet tot discussies gaat leiden vragen wij u nadrukkelijk om, mocht dit zo zijn, nu reeds hiermee te komen.

Namens de parochiekerncommissie.

Leo Rentmeester.