NIEUWJAARSTOESPRAAK 2019

Registratie door de jaren heen maakt duidelijk dat alles in de volle breedte zich in een neerwaartse spiraal beweegt; niet alleen in Kwadendamme, niet alleen in de H. Pater Damiaanparochie, niet alleen in Zeeland en niet alleen in Nederland. Of je het nu hebt over het aantal parochianen, doopsels, communicanten, vormelingen, huwelijken, vrijwilligers of kerkgangers. Ook de beschikbaarheid van pastorale beroepskrachten neemt sterk af. Daar waar in onze parochie tot voor enkele jaren nog beschikt kon worden over bijna zes pastorale beroepskrachten, is dat nu nog minder dan de helft. Natuurlijk breken wij ons voortdurend het hoofd over de vraag wat we daaraan kunnen, of moeten doen.

Het huidige parochieplan heeft een te beperkte reikwijdte. De bisschop heeft helder gemaakt dat het allemaal ‘breder getrokken’ moet worden. Hij stelt zich daarbij op het standpunt dat de kerkelijke organisatie in de Pater Damiaanparochie voornamelijk afgestemd moet worden op het pastoraat. Met andere woorden: het beschikbare pastoraat moet in staat zijn om aan alle pastorale taken op een passende wijze inhoud te geven. Dit is een heel lastige opgave, want er is in de hele parochie nog maar één priester beschikbaar. En dan te bedenken dat hij recentelijk ook is benoemd tot pastoor van de H. Mariaparochie op Walcheren, en dat hij de pensioengerechtigde leeftijd intussen al is gepasseerd.

Er moet dus gezocht worden naar andere presentievormen. Uitgangspunt is om de voorbereiding op de communie en het vormsel geclusterd aan te pakken. Om alles vorm te kunnen geven, is scholing en ondersteuning van vrijwilligers van wezenlijk belang, omdat van een bepaalde groep verwacht wordt dat ook zij vóór kunnen gaan in diensten van woord en communie. Voorts komt er nauwe samenwerking in clusterverband op de onderdelen liturgie, diaconie en catechese. Op voorstel van de bisschop denkt het bestuur van de Pater Damiaanparochie serieus na om op termijn kerken te sluiten, waardoor per cluster slechts één kerk overblijft. Momenteel vormt Kwadendamme samen met Ovezande en Hansweert de cluster Zuid.

Een volgend punt is dat de gelden van de verschillende parochiekernen tot nu toe zijn geoormerkt voor de bijdragende kern. Overwogen wordt nu om ook dit af te schaffen en als Pater Damiaanparochie op financieel vlak als één geheel te opereren. Ook dit is een heel lastige opgave. Het ligt in de bedoeling om in april of mei van 2019 het complete, nieuwe parochieplan ter goedkeuring aan te bieden aan de bisschop.

Sjaak Uitterhoeve