NIEUWJAARSTOESPRAAK

Beste medeparochianen,

Gewoonlijk krijgt U aan het begin van het nieuwe jaar cijfers over het afgelopen jaar en vergelijkingen met voorgaande jaren.Deze cijfers houdt U nog van ons tegoed.

Belangrijker lijkt het ons nu vooruit te kijken.Allereerst: Welke ontwikkelingen zijn er binnen de Damiaan parochie en wat betekent dat voor onze parochiekern?In 2018 waren er een tweetal bijeenkomsten waarin een concept-parochieplan door het pastorteam werd besproken met de parochiekernen.Daaruit komen twee elementen naar voren.Enerzijds het pleidooi van parochiekernen oog te hebben voor de functie van de lokale geloofsgemeenschappen en de vele oudere parochianen.Anderzijds vanuit het Damiaanbestuur de vraag begrip te hebben voor de beperkingen die er zijn om vanuit het sterk afgeslankte pastorteam alle kernen wekelijks van vieringen te kunnen voorzien.Zaken die helaas op gespannen voet staan met elkaar.Om in dit spanningsveld een verantwoord besluit te nemen is wijsheid nodig.Dit om te komen tot een besluit dat naast praktische; cijfermatige gegevens recht doet aan emotionele overwegingen.Ook al verwacht het bisdom dit jaar een voorstel, het is ons inziens zaak niet overhaast te handelen en bij het bisdom zo nodig meer tijd te bepleiten.

Samenwerking. Voor de “Damiaan cluster West “(Lewedorp/ ’s-Heerenhoek en Heinkenszand), zoeken we het vooralsnog in mogelijkheden tot samenwerking. Zoals gezamenlijke vieringen op de feestdagen van de patroonheiligen van de drie parochiekernen en bij toekomstige Communie en Vormselvieringen.

Geloofsvorming. Gelukkig gaat het in de besprekingen niet alleen over materiele zaken.De vraag is ook hoe in deze tijd vorm te geven aan geloofsvorming.Zeker nu de traditionele religie steeds minder zichtbaar is in de samenleving.Gelukkig is niet zichtbaar niet hetzelfde is als niet aanwezig.Ook hier geen pasklare antwoorden.Er zijn degenen die wekelijks een viering bijwonen. Bij anderen beperkt zich dat tot speciale gelegenheden, maar vaak handelen ook zij bewust of onbewust in de geest van het evangelie.  Het katholieke geloof kreeg vaak het kenmerk blijmoedig en lichtvoetig.Dat mag echter niet lijden tot onverschilligheid.In het nieuws viel recent de term leefstijlcoach, hier primair gericht op fysieke gezondheid.Misschien voor iedereen ter inspiratie voor haar of zijn leefstijl  wat vaker op zoek te gaan naar  de voor ons met een hoofdletter geschreven Levenscoach waarvan we recent met velen Zijn geboorte herdachten.  Met die gedachte wenst de parochiekerncommissie U als vanouds een gezegend  2019.  

Tenslotte “last but not least “…… Op voorhand een woord van dank aan de vele  vrijwilligers die zich ook in het nieuwe jaar weer willen inzetten voor onze parochiegemeenschap.