brief aan alle parochianen H. Pater Damiaanparochie

Onderwerp: Sluiting aantal kerken
Geachte heer/ mevrouw,

Het parochiebestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de geloofsgemeenschap in onze parochie, zowel voor het geloofsdeel als voor het materiële deel. Beide onderdelen staan al enkele decennia onder druk. Dat is wellicht ook zichtbaar in uw eigen kerk: het aantal parochianen dat actief deelneemt aan de geloofsgemeenschap, bijvoorbeeld als kerkganger of als vrijwilliger voor uw kerk, is in de loop van de jaren afgenomen. Er zijn minder doopsels, minder communicantjes en minder vormelingen dan 10 jaar geleden. De formatie van ons pastoraal team is sinds 2012 van 5,8 fte naar 3,8 fte gedaald. De inkomsten uit parochiebijdragen, collectes en legaten verminderen, in de ene kern wat sneller dan in de andere. Onze parochie kan financieel het hoofd niet boven water houden. Wij teren elk jaar verder in op ons vermogen.

Dit is natuurlijk niet nieuw. Het parochiebestuur is, met de hulp van uw parochiekerncommissie, al sinds jaren bezig met maatregelen om de inkomsten te vergroten en de uitgaven te verminderen. Op een gegeven moment wordt echter de grens bereikt van wat mogelijk is zonder ingrijpende maatregelen.

Tot onze zeer grote spijt en ons groot verdriet hebben wij nu een van de grootste kostenposten in onze parochie onder de loep moeten nemen: onze acht (monumentale) kerkgebouwen. Na overleg met ons Bisdom zijn wij voornemens om vijf van onze acht kerken te sluiten. In eerste instantie betreft het rond de komende jaarwisseling de kerken in Hansweert, ’s Heerenhoek en Lewedorp. Over drie jaar wordt dan een besluit genomen over welke twee van de drie resterende kerken in de Zak van Zuid-Beveland (Heinkenszand, Kwadendamme en Ovezande) gesloten gaan worden.

Het betreft een voorgenomen besluit van het parochiebestuur. Wij willen het daadwerkelijke besluit pas nemen nadat wij u uitvoerig geïnformeerd en gehoord hebben. Daartoe willen wij u graag uitnodigen voor een avondbijeenkomst in uw kerk of in een van de andere zeven kerken in onze parochie. Het doel van deze bijeenkomst is in de eerste plaats u goed te informeren over waarom wij dit voornemen hebben. Nadat u bent geïnformeerd willen wij die avond graag uw reacties horen op dit voornemen. Ten slotte willen wij graag samen met u kijken naar de toekomst en inventariseren of wij de komende maanden op uw inzet of uw ondersteuning kunnen rekenen bij het vele werk dat op ons afkomt. De sluitingen van een aantal kerken hebben ook consequenties voor de kerken die open blijven!

De informatie bijeenkomsten over de kerksluitingen worden gehouden op de volgende data en locaties. Starttijd is telkens 20:00 uur.

Maandag 28 maart 20:00 uur: OLV Onbevlekt Ontvangen, Kerklaan 9 Hansweert
Dinsdag 29 maart 20:00 uur: H. Willibrorduskerk, Deken Holtkampstraat 9, ‘s-Heerenhoek
Donderdag 1 april 20:00 uur: H. Eligiuskerk, Burg.Lewestraat 11, Lewedorp
Vrijdag 2 april 20:00 uur: H. Bonifaciuskerk, Johan Frisostraat 5, Kwadendamme
Maandag 4 april 20:00 uur: H. Maria Magdalenakerk, Singelstraat 9, Goes
Dinsdag 5 april 20:00 uur: H. Blasiuskerk, Kerkdreef 4, Heinkenszand
Donderdag 7 april 20:00 uur: OLV Hemelvaartkerk, Hoofdstraat 4, Ovezande
Vrijdag 8 april 20:00 uur: H. Willibrorduskerk, Mosselstraat 4, Zierikzee.

Ook als u niet aanwezig kunt zijn op een van de avonden zullen wij proberen u zo goed mogelijk van de ontwikkelingen op de hoogte te houden. Deels via Parochienieuws, deels via onze website.

Wij realiseren ons dat deze brief een verdrietig moment voor u kan betekenen. In al onze kerken zijn parochianen gedoopt en getrouwd. Zij zijn vanuit onze kerken begraven. Ze hebben er de Eerste Heilige Communie gedaan en het Heilig Vormsel. Ze hebben er vele jaren de Eucharistie gevierd of een dienst van Woord en Gebed of Woord en Communie bijgewoond.

Weet dat wij dit voorgenomen besluit met veel verdriet hebben genomen en de verdere weg ook met de grootste mogelijke zorgvuldigheid samen met u willen afleggen.

Hoogachtend,

P. Verbeek
Voorzitter parochiebestuur

Vorig artikelbrief bisschop inzake voornemen kerksluiting
Volgend artikelInformatieavond Kwadendamme 1 april 2022