Van de bestuurstafel

Verslag vergadering parochiebestuur 7 februari Goes

Mededelingen

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland  heeft de staat van de kerkgebouwen van onze parochie in kaart gebracht en in samenwerking met de gebouwencommissie van onze parochie, waarin alle kernen zijn vertegenwoordigd , een onderhoudsplan ervoor opgesteld. In het plan worden per kerkgebouw voorstellen gedaan om goed onderhoud planmatig aan te pakken. Om alle kerken in goede staat te houden moet behoorlijk worden geïnvesteerd. Uiteraard hangt de uitvoering van de onderhoudsplannen  af van de financiële mogelijkheden en speelt de keuze tussen pastorale inzet en gebouwen een rol met spanning tussen deze twee. Het repareren/onderhouden van functionele gebreken is gezien de middelen van de kernen in principe uitvoerbaar.

De verzekeringspolis bij Donatus wordt tegen het licht gehouden en aangepast. Deze verzekeringen heeft de parochie afgesloten voor alle gebouwen, die tot de H. Pater Damiaanparochie behoren. Samenwerken kan ook hier besparingen opleveren.

Stichting Jacob Timmerman heeft subsidieverzoeken voor het project “Jonge gezinnen” en de organisatie van de Sacramentsprocessie in Kwadendamme positief beoordeeld.

Topsoft heeft op  21 februari een extra informatieavond georganiseerd waarop alle vragen met betrekking tot het ledenadministratiepakket KLA (KerkLedenAdministratie), dat in alle kernen gebruikt wordt konden worden gesteld. In de nabije toekomst zal het moeilijker worden actuele gegevens te verkrijgen, omdat van rijkswege overwogen wordt gegevens van kerkleden niet meer door te geven ( wet op privacy). Wij hopen dat u zelf bij verhuizing of verandering in leefomgeving uw wijzigingen doorgeeft aan de eigen parochiekern.

Nieuwe pastoraal werker

Op 4 januari hebben de besturen van de H. Mariaparochie en de H. Pater Damiaanparochie overleg gevoerd over de vacature die is ontstaan na het vertrek van pastoraal werker Bernard van Lamoen. Er werd een profielschets opgesteld en de omvang van de taak werd vastgesteld op 0,8 fte. Momenteel ligt er bij het bisdom een verzoek om de vacature zo spoedig mogelijk in te vullen.

Pastoraal plan

Het nieuwe pastoraal plan is in een viertal kernen gepresenteerd. De andere kernen volgen uiteraard nog. In maart zal een afvaardiging van het bisdom onze parochie bezoeken om met ons pastorale team en een afvaardiging van de beide besturen in gesprek te gaan over dit nieuwe pastorale plan. Hierover later meer in een volgend nummer.

Vorig artikelPastorale brief van bisschop J. Liesen
Volgend artikelPASEN BEVESTIGT LEVEN