Het parochiebestuur vergaderde op 21 maart 2016

De bisschop zal 28 juni een bezoek brengen aan de beide parochies boven de Schelde. De bedoeling is dat hij in de Mariaparochie van Walcheren en de Damiaanparochie kennis neemt van activiteiten en met het pastoraal team en de parochiebesturen kijkt naar hun ervaringen en naar de toekomst.

De financiële situatie van de parochie en de parochiekernen is gelukkig niet in staat van paniek, maar er wordt voortdurend gezocht naar mogelijkheden om, daar waar mogelijk, kosten te besparen. Op materieel gebied is dat beleid al zichtbaar en een volgend project is te bekijken of met gezamenlijke inkoop van energie de kosten daarvan zijn terug te brengen.

De eerste contouren van de opzet van het pastoraal plan zijn gepresenteerd. Daarin zijn de hoofdlijnen aangegeven waarlangs het plan zal worden opgesteld: het formatiebeeld 2021, de weekendvieringen, inrichting pastoraatsgroepen, een vitaliteitstoets en de gebouwen. Gedacht wordt aan vier clusters van een aantal kernen, waaraan een pastoraatsgroep wordt verbonden die inhoudelijk de kernen vitaal zal houden. In het tijdpad zal goed rekening gehouden worden met terugkoppeling naar bestuur en de kernen.

De pastorale zorg in de ziekenhuizen boven de Schelde is gewaarborgd met de werkzaamheden van de Dienst Geestelijke Verzorging. Pastoraal werker Marjolein van Roekel is daarbij werkzaam. Belangrijk is er rekening mee te houden dat de wens voor de eigen pastor langs de relatiesfeer van de patiënt dient  te lopen; de ziekenhuizen spelen daar zelf geen rol in.

Ook dit jaar komt er weer één Damiaanviering voor alle parochiekernen. Dit jaar zal dit jaar plaatsvinden op zondag 9 oktober in ’s-Heerenhoek.

Vorig artikelKBO-leden
Volgend artikelSchilderijwissel