Nogmaals: ‘Liturgie vieren is een kunst’

Onder deze titel hebben beide parochies van ons samenwerkingsverband H. Pater Damiaan en H. Maria op Walcheren op 11 april 2015 in ’s Heerenhoek een bezinnings- en studiedag gehouden. Dit gebeurde vanuit de aloude overtuiging van de Kerk dat het vieren van de liturgie niet alleen een ‘kunde’ is maar ook een ‘kunst’: de ars celebrandi. Het samen komen in de liturgie brengt eer en lof aan God en vormt ons als katholieke christenen in ons gelovig leven. Na het Tweede Vaticaans Concilie is de liturgie aangepast aan de tijd, maar de waarde van de ars celebrandi bleef behouden. 
Op die dag in ’s-Heerenhoek heeft de KRO-presentator, Leo Fijen, een boeiende inleiding gehouden over stilte, wachten, buigen, ontmoeting, leegte, en vrede. Onder de 110 deelnemers wekte dit een vruchtbare voedingsbodem om elkaar te ontmoeten in een aantal workshops. De dag was in het bijzonder bedoeld voor parochianen die een bijzondere taak verrichten ten dienste van de liturgie in onze kerken. Ook andere belangstellenden waren welkom.
Het pastoraal team beloofde in het najaar een zogenaamde ‘follow-up’ te verzorgen, ten einde de dag in ’s Heerenhoek niet zonder vrucht te laten. Daarom gaan we in elke parochiekern in november in gesprek met de kosters, lectoren, lekenvoorgangers, acolieten (misdienaars), twee koorzangers en/of organist-dirigent, collectanten, bloemschikkers en leden van de gezins- of kindernevendienstgroep en mogelijk een vertegenwoordiging van de parochiekerncommissie. Zij allen worden middels een brief via het secretariaat van de betreffende parochiekern uigenodigd.
Aan de hand van een door het pastoraal team verzorgde brochure beschouwen we het vieren van de Eucharistie. Vooral kijken we naar de taken die ieder van ons daarin verricht. Aldus zoeken we naar een intensivering van onze spirituele beleving die bij mag dragen aan onze ontmoeting met de Heer en met elkaar.
Uiteraard staat dit alles ten dienste van de kerkgangers. Ook zij zullen daarna tijdens de vieringen betrokken worden bij deze voortgang van de ars celebrandi.

Fons van Hees, pastoor

 

Vorig artikelVERTROUWEN
Volgend artikelGeduld