bestuurszaken

Het parochiebestuur vergaderde in de afgelopen periode ( januari- februari 2016) over de volgende gesprekspunten:

De verkoop van het kerkgebouw in Rilland is afgerond. De koper zoekt naar een mogelijkheid om voor de klok een passende bestemming te vinden in Rilland.rilland kerk sint jozef

De relatie met verzekeringsmaatschappij Donatus blijft voorlopig onveranderd. Vanuit het bisdom volgt nog bericht of een wijziging interessant is.

Met Ricoh is een overeenkomst aangegaan voor de kopieermachines. Er is één geavanceerde machine op het PAC voor het bulkwerk van alle kernen en per kern (afhankelijk van nog lopende afspraken) een eenvoudige zwart/wit kopieermachine (dubbelzijdig). De parochiekernen moeten zelf met het PAC afspraken maken voor levering drukwerk daar.

De inventarisatie vanuit de kernen van de  gezamenlijk inkoop kaarsen en andere altaarbenodigdheden gaat in per 2017. Vóór 1 juli een opgave doen wat er jaarlijks nodig is om daarmee een goede prijsstelling te realiseren bij leveranciers. Beskaarsenbakluit afhankelijk van het te behalen rendement.

De website van de Heilige Pater Damiaanparochie wordt vernieuwd. Naar verwachting is die 1 maart in zijn nieuwe vorm online. De websites van de individuele kernen blijven gewoon in stand.

Financiën: parochiekernen worden verzocht om vóór 1 april de jaarrekening 2015 in te leveren bij de penningmeester.

Gebouwen: Het bisdom geeft een andere uitleg aan de gebouweninventarisatie dan het parochiebestuur. Zij plaatst die in het kader van het op te stellen pastoraal plan en beperkt het tot alleen de kerkgebouwen en wat er extra nodig is voor de parochie. De visie van het bisdom zal worden besproken in de gebouwencommissie, waarna het bestuur een standpunt inneemt hoe daarmee om te gaan bij het pastoraal plan.

Pastoresteam/Vicariaat/Besturenoverleg: De wens van het pastoraal team voor externe ondersteuning heeft vorm gekregen door inhuur van Cas van Beek om het team daarbij te ondersteunen. Hij heeft bijna alle kernen al bezocht om zich plaatselijk te oriënteren. Aan de kernen wordt verzocht om gegevens over kerkbezoek, leeftijdsopbouw en parochiebijdrage te leveren over 2015 en wat al bekend is van 2016 (Kaski-gegevens).

Maandag 22 februari kwamen het pastoraal team en de twee parochies boven de Schelde bijeen om van gedachten te wisselen over de opzet van het pastoraal plan. Het team zal de eerste contouren schetsen.

De leidraad voor de liturgiebeleving ging in met de eerste zondag van de Vasten.

Bestuur

De parochiekernen worden nogmaals verzocht mee te denken over de invulling van de secretariaats- en personeelsfunctie in het bestuur van juni 2016.

Volgende vergadering

Maandag 21 maart 2016 in de Magdalenazaal in Goes.

 

Pastoraal plan, kostenbeheersing en nieuwe mensen, een korte bestuursvergadering

 

De bisschop heeft het pastorale team verzocht om na te gaan hoe en waar de Eucharistie als belangrijkste vorm van samenkomst er uit moet gaan zien in de Pater Damiaanparochie en de Mariaparochie Walcheren. Het pastorale team heeft door het uitvallen van Bernard van Lamoen, daarvoor de hulp in geroepen van Cas van Beek die deskundig is in de begeleiding van dit proces. Een lastig proces ook, omdat de parochiekernen van de Pater Damiaanparochie zich nauw verbonden voelen met hun lokale geloofsbeweging. Het team kent die opvatting en naar verwachting zal dat zeker een rol spelen in het moeilijke werk dat het team te wachten staat. Ook de (kerk)gebouwensituatie vormt een onderdeel van het plan en het bestuur en de gebouwencommissie werken aan een gedetailleerd beeld van de gebouwen in de parochiekernen.

Op 22 februari zijn in een gezamenlijke bijeenkomst van team en de twee parochies de eerste contouren getoond van het op te stellen plan.

 

Het parochiebestuur blijft zich inzetten om waar het mogelijk is, door samenwerking op diverse gebieden, de lasten terug te brengen. Soms is het drie stapjes vooruit en twee achteruit, maar het streven blijft tot een betere en noodzakelijke kostenbeheersing te komen. Recentelijk is er een gezamenlijke contract gerealiseerd voor het kopieer- en drukwerk. Het gezamenlijk inkopen van altaarbenodigdheden is nagenoeg afgerond.

gezocht_bestuurslid

In juni ontstaan er in het parochiebestuur twee vacatures omdat voor twee bestuursleden hun zittingstermijn eindigt. In dit geval gaat het ook om twee vitale functies: het secretariaat en personeelszaken. Er wordt hard gezocht naar betrokken mensen om deze vacatures in te vullen en geïnteresseerden mogen dit graag kenbaar maken. Het parochiebestuur hoopt wel dat alle parochiekernen in het bestuur zichtbaar blijven

Ad Lijmbach, secretaris parochiebestuur Pater Damiaan.

Vorig artikelWaarom? Daarom!
Volgend artikelWaar blijft de kerk?