Belangrijke bestuursmededeling

Mededeling van de besturen van het
Samenwerkingsverband Boven de Schelde
H. Pater Damiaanparochie Noord en Zuid Beveland en Schouwen Duiveland
en de
H. Maria Parochie Walcheren

De bisschop van Breda Mgr. Dr. Jan Liesen heeft na overleg met pastoor drs. Paul De Maat en pastoor drs. Fons Van Hees per brief van 25 juni jl. het volgende bekend gemaakt:
De bisschop heeft meermaals met pastoor De Maat gesproken over de voortzetting van zijn werkzaamheden in het samenwerkingsverband Boven de Schelde, waar hij pastoor is van de H. Maria Parochie Walcheren en parochievicaris van de H. Pater Damiaanparochie. Na het laatste gesprek heeft pastoor De Maat te kennen gegeven, op grond van zijn leeftijd, zijn benoemingen terug te geven. Bijgevolg heeft de bisschop per 1 juli jl. pastoor De Maat onder grote dankzegging eervol ontslag verleend als pastoor van de H. Mariaparochie Walcheren en als parochievicaris van de H. Pater Damiaanparochie. Pastoor De Maat heeft veel betekend voor het pastoraat in deze beide parochies. De bisschop is hem ook zeer erkentelijk voor de andere priesterlijke werkzaamheden die pastoor De Maat in het bisdom heeft verricht.
Pastoor De Maat zal zijn priesterlijke assistentie echter blijven verrichten in de bediening van de sacramenten en het voorgaan in de eucharistievieringen.

In een soortgelijk schrijven per 25 juni jl. heeft de bisschop pastoor Fons Van Hees eraan herinnerd, dat deze bereid zou zijn pastoor De Maat op te volgen in geval deze met emeritaat zou gaan. Nu dit een feit is, heeft pastoor Van Hees deze opvolging aanvaard en is hij per 1 juli jl. benoemd tot pastoor van de H. Maria Parochie Walcheren, met voortzetting van zijn benoeming tot pastoor van de H. Pater Damiaanparochie op de beide Bevelanden en Schouwen Duiveland. De bisschop is beide pastoors dankbaar voor deze overdracht.

Tot zover de bekendmaking door de bisschop van Breda. De overdracht van het pastoorsambt zal plaats vinden tijdens een eucharistieviering te Middelburg, in de kerk van de H.H. Petrus en Paulus op zaterdag 8 september as. om 19.00 uur. Vicaris drs. Paul Verbeek zal de overdracht verrichten.

Marianne Cazemier, vice-voorzitter H. Maria Parochie Walcheren
Fons van Hees, pastoor-voorzitter H. Pater Damiaanparochie en H. Mariaparochie

Vorig artikelDEVOTIEPRENTJES PATER DAMIAAN
Volgend artikelAanmelding Eerste Communie