vrijdag, september 20, 2019

Nieuws uit Parochiekern Lewedorp

30 juni 2019

Op een zonovergoten zondag hebben wij onze jaarlijkse openluchtdienst gehouden op camping Buitenhof te Lewedorp. Vanuit Lewedorp ging een groepje te voet, met dorpsvlag vanwege het 90-jarig bestaan van Lewedorp, naar de Dekkersweg. Pastoor Van Hees en mevr. Meulensteen gingen voor in deze oecumenische dienst. Het koor “Con Dios” zorgde voor de muzikale omlijsting met liedjes betrekking hebbend op het thema: Meegaan met de tijd. Ook de kinderen gingen mee met de tijd in de kindernevendienst. Zij knutselden een computer met muis in elkaar. De collecte was voor Stichting Leergeld met als opbrengst € 263,40. De dienst...

Dank, heel veel dank!

In 1979, dus 40 jaar geleden, werd aan Corrie Vreeke door de toen net aangestelde nieuwe pastoor Tom Brooijmans, gevraagd of zij zitting zou willen nemen in de nieuw te vormen parochievergadering. Nadat zij daar positief op had geantwoord werden haar enkele taken toegewezen zoals het bestellen van misbenodigdheden, kaarsen, miswijn, wierook en verdere zaken. Ook ging ze de verzorging van de misintenties beheren evenals het inschrijven van de boeken van doop, overlijden, eerste/plechtige communie en vormsel. Vooral de verzorging van misintenties vergde veel tijd en precisie want hiermee wilde ze geen fouten maken daar dit onderwerp...

Zeer blij

Voor de vervanging van alle taken van Corrie Vreeke hebben we gelukkig weer enkele mensen bereid gevonden om deze over te nemen. Al geruime tijd nam Corrie Menheere het verzorgen van de misbenodigdheden waar en zij is bereid gevonden dit te blijven doen.Corrie dank hiervoor. Voor de verzorging van de misintenties hebben we Riet Steenbakker bereid gevonden dit te gaan doen, ook hier zijn we heel gelukkig mee en wensen haar hiermee veel succes toe.Dit houdt voor u als parochiaan in dat u met ingang van 1september uw misintenties kunt opgeven aan Riet Steenbakker, Sloestraat 13 4456 AN Lewedorp...

Correspondentieadres: lewesolo
Burgemeester Lewestraat 11
4456 AG Lewedorp (parochiezaal en secretariaat)
e-mail: eligiuslwd@zeelandnet.nl
telefoon: 0113-613164 / 0113-581577
Financiële gegevens: RABO: NL63 RABO 0128502096 Pater Damiaanparochie kern Lewedorp

Spreekuur secretariaat:
Iedere eerste maandag van de maand van 19.00 uur tot 19.30 uur telefonisch spreekuur door mevr. C. Vreeke, tel. 0113-612694

Doopcontactpersoon: Marleen van Stee tel. 06-51119128 e-mail: marleen.vanstee@gmail.com
Kopijadres: e-mail: bvklooster@zeelandnet.nl Tilly van Klooster, Roompotstraat 44, 4456 BE Lewedorp, tel. 0113-613331
Ledenadministratie en parochiebladbezorging/adressering: Bianca Kloosterman e-mail: klooster@zeelandnet.nl tel. 0113-613904

Download hier de complete Jaargids Lewedorp 2019-2020

Lief en Leed