Catechese en toerusting

Een aantal gelovigen voelt de behoefte om zich nader te verdiepen in de betekenis van het geloof. Dat wordt belangrijk gevonden, omdat de rijkdom van het geloof en de uitwisseling daarvan met anderen een inspirerende uitwerking kunnen hebben op de eigen geloofsbeleving. Daarnaast hebben bepaalde werkgroepen en vrijwilligers behoefte aan een inhoudelijke of praktische toerusting om hun werkzaamheden beter te kunnen verrichten. Daarom wordt in de parochiekernen van de Pater Damiaanparochie voortdurend gewerkt om een aanbod te doen op het gebied van catechese en toerusting.

Als Pater Damiaanparochie sluiten we graag aan bij het initiatief van het bisdom Breda om onszelf te profileren al missionaire parochie. Dat betekent onder andere, dat gewerkt wordt aan een aanbod om het katholieke geloof middels de Alphacursus op een toegankelijke manier bespreekbaar te maken en te beleven. Een Alphabijeenkomst bestaat uit een gezamenlijke maaltijd, een inleiding en onderling gesprek. Zodra het aanbod aan Alphabijeenkomsten geactualiseerd wordt, zullen berichten hierover op deze website en in het Parochienieuws gepubliceerd worden.

Ook worden er met enige regelmaat filmavonden gehouden, waarop – naar aanleiding van de vertoonde film – een gesprek mogelijk is van levensbeschouwelijke en/of geloofsverdiepende aard. Deze avonden vinden vaak plaats in oecumenisch verband, zowel in Kruiningen als in Lewedorp. Voor dit aanbod kun je de agenda raadplegen. Meer informatie bij Wiel Hacking, pastoraal werker

Toerusting:
Tenslotte wordt ook aan de verschillende werkgroepen een aanbod gedaan om zich – praktisch en/of theoretisch – te verdiepen in de aard van de eigen werkzaamheden. Zo is er een geregeld overleg van de liturgische werkgroepen in de regio. In verschillende parochiekernen worden nieuwe misdienaars getraind, en er zijn plannen om ook de lectoren een aanbod te doen waarbij zij zich kunnen oefenen in het beter voordragen van bijbelteksten en voorbeden. Verder is er jaarlijks een bijeenkomst ter toerusting van de vrijwilligers die zich toeleggen op het bezoeken van zieken en/of eenzame mensen in de geloofsgemeenschappen.