Catechese en toerusting

Een aantal gelovigen voelt de behoefte om zich nader te verdiepen in de betekenis van het geloof. Dat wordt belangrijk gevonden, omdat de rijkdom van het geloof en de uitwisseling daarvan met anderen een inspirerende uitwerking kunnen hebben op de eigen geloofsbeleving. Daarnaast hebben bepaalde werkgroepen en vrijwilligers behoefte aan een inhoudelijke of praktische toerusting om hun werkzaamheden beter te kunnen verrichten. Daarom wordt in de parochiekernen van de Pater Damiaanparochie voortdurend gewerkt om een aanbod te doen op het gebied van catechese en toerusting.

Zo is er in Zierikzee een actieve groep bezig rond Geloofsvorming met volwassenen. Bijna iedere eerste dinsdag van de maand is er een interessant thema aan de orde, variërend van een avond over Maria, via een avond verzorgd door een plaatselijke troubadour tot een reisverslag door de Palestijnse gebieden. Het jaarprogramma wordt bekend gemaakt via het Parochienieuws en via de eigen website van de Willibrordusparochie in Zierikzee.

In Hansweert is een Oecumenische Gesprekskring, die al meer dan tien jaar bijeenkomt. Ieder jaar wordt een nieuw thema aangesneden. In het het verleden zin diverse bezinningsboekjes aan de orde gekomen:

  • bisschop Muskens, Opmaat tot de eeuwigheid
  • ds Klaas Hendrikse, Geloven in een God die niet bestaat
  • Henri Nouwen, Vuur in mijn hart. De kracht van medemenselijkheid, troost en bemoediging
  • ds Carel ter Linden, Wandelen over het water
  • Leo Brabander, Geloven in Nederland
  • Doornse Catechismus. Oude vragen, nieuwe antwoorden
  • Anselm Grün, Gelukkig leven. De Bergrede als levenskunst
  • Doorns Evangelie. Marcus opnieuw
  • Christiane Berkvens-Stevelinck en Ad Alblas, Catechismus van de compassie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Wiel Hacking, pastoraal werker.

Ook worden er met enige regelmaat filmavonden gehouden, waarop – naar aanleiding van de vertoonde film – een gesprek mogelijk is van levensbeschouwelijke en/of geloofsverdiepende aard. Deze avonden vinden vaak plaats in oecumenisch verband, zowel in Kruiningen als in Lewedorp. Voor dit aanbod kun je de agenda raadplegen. Meer informatie bij Wiel Hacking, pastoraal werker

Toerusting:
Tenslotte wordt ook aan de verschillende werkgroepen een aanbod gedaan om zich – praktisch en/of theoretisch – te verdiepen in de aard van de eigen werkzaamheden. Zo is er een geregeld overleg van de liturgische werkgroepen in de regio. In verschillende parochiekernen worden nieuwe misdienaars getraind, en er zijn plannen om ook de lectoren een aanbod te doen waarbij zij zich kunnen oefenen in het beter voordragen van bijbelteksten en voorbeden. Verder is er jaarlijks een bijeenkomst ter toerusting van de vrijwilligers die zich toeleggen op het bezoeken van zieken en/of eenzame mensen in de geloofsgemeenschappen.