ANBI-status

A. Algemene gegevens

Naam: Parochie H. Pater Damiaan
RSIN/Fiscaal nummer: 823676961

Adresgegevens:
Parochie H. Pater Damiaan
Zusterstraat 4
4461 JA GOES
0113 – 218 610
E-mail: info@rkbovendeschelde.com
Website: www.paterdamiaanparochie.nl

De Parochie H. Pater Damiaan is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De Parochie is een deel van het bisdom Breda.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de Parochie H. Pater Damiaan.

B. Samenstelling bestuur

De parochie is niet alleen een geloofsgemeenschap, zij is ook een rechtspersoon naar kerkelijk recht, welke ingevolge artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als zodanig is erkend naar Nederlands Recht. Rechtspersonen worden bestuurd en voor de parochie geldt daartoe het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de RK Kerk in Nederland. Dit reglement geeft aan welke onderdelen een parochie kent en hoe zij met elkaar samenwerken.

Aan de pastoor is, onder het gezag van de bisschop, de herderlijke zorg over en pastorale zorg voor de parochie toevertrouwd. Het kerkbestuur (ook wel parochiebestuur genoemd) bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochieel vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Het bestuur dient hierbij het kerkelijk recht en hetgeen de bisschop hierover bepaalt in acht te nemen. Het kerkbestuur bestaat uit de pastoor (of zijn plaatsvervanger) als voorzitter en een aantal bestuursleden. Voor de Parochie H. Pater Damiaan bestaat het bestuur uit:

voorzitter
vicevoorzitter
secretaris
penningmeester
6 leden

C. Doelstelling/visie

Het Wetboek van Canoniek Recht (Codex Iuris Canonici) omschrijft de parochie als “een bepaalde gemeenschap van christengelovigen, in een particuliere Kerk duurzaam opgericht, waarover de herderlijke zorg, onder het gezag van de diocesane Bisschop, aan een pastoor als haar eigen herder toevertrouwd wordt”.

De parochie is de kleinste juridische entiteit in de Rooms Katholieke Kerk en daarmee het gezicht van de kerk binnen een bepaald territorium of binnen een bepaalde groep. De parochie heeft traditioneel drie taken: liturgie, diaconie en catechese, oftewel vieren, dienen en leren. In de praktijk wordt daar aan toegevoegd: gemeenschapsopbouw, immers waar geen gemeenschap is, kan een parochie niet functioneren.

D. Beleidsplan

Voor wat betreft het beleid van de Parochie H. Pater Damiaan wordt verwezen naar het Het beleidsplan van het bisdom Breda, te vinden op www.bisdombreda.nl. Het eigen beleidsplan van het samenwerkingsverband tussen de Parochie H. Pater Damiaan (De Bevelanden en Schouwen-Duiveland) en de H. Mariaparochie (Walcheren) is in te zien via de downloadpagina.

E. Beloningsbeleid

De leden van het kerkbestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Wel hebben zij recht op een vergoeding van redelijkerwijs door hun functie gemaakte onkosten. De beloning van pastorale beroepskrachten en overige medewerkers van parochies is geregeld in diocesane regelingen.

F. Verslag Activiteiten

De parochie is een levendige gemeenschap. Er vinden liturgievieringen plaats, er wordt catechese gegeven aan kinderen en volwassenen, er is zorg en aandacht bij ziekte en rouwverwerking, er wordt materiële hulp geboden aan mensen die dat nodig hebben, er is een ontmoetingsplek voor jongeren en er zorg voor het behoud en onderhoud van het kerkgebouw.

Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een vitale parochie. Dat doet zij door zoveel mogelijk parochianen in te schakelen bij liturgie, vieringen, diaconie en andere plaatselijke activiteiten.

Een overzicht van de belangrijkste gegevens treft u aan op de website www.paterdamiaanparochie.nl.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het ‘kerk-zijn’ vertoont een grote mate van continuïteit: de pastorale beroepskrachten en andere werknemers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten Parochie

Jaarrekening

2020€

Begroting

2021 €

Baten

Bijdragen parochianen

417.218

391.500

Opbrengst bezittingen en beleggingen

243.683

220.248

Ontvangen collecten voor derden

4.765

Overige bijdragen

198

563

Incidentele baten

5.227

              4.750

Totaal baten

671.092

617.511

Lasten

Pastorale beroepskrachten

201.234

279.278

Overig personeel

98.785

59.619

Kerkelijke gebouwen

251.835

217.715

Overige gebouwen

15.997

9.650

Eredienst en pastoraal

56.581

60.298

Beheer en administratie

49.300

55.569

Verplichte en vrjwillige bijdragen

102.057

89.946

Rente lasten

     276

3.716

Incidentele lasten

17.614

Totaal lasten

776.065

775.791

Resultaat (baten – lasten)

-104.973

-158.280

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de parochianen wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de parochie waartoe zij behoren. Soms bezit de parochie ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de parochie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de parochie. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris of honorarium voor de pastorale beroepskracht en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, eventueel vergoeding van onkosten aan vrijwilligers). Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.