Algemeen

Met de woorden ‘Praise to God in the highest!’, opent op zaterdag 18 februari a.s. de eerste Choral Evensong onder leiding van cantor Wim Boer in de H. Maria Magdalenakerk te Goes. Dankzij het muzikale culturele karakter is de Evensong niet alleen in Engeland populair maar krijgt ook in...

In alle kernen is de afgelopen weken teruggekeken naar 2016 en vooruitgeblikt naar de toekomst. Begrotingen en financiële verslagen gaan van bestuurstafel naar de parochianen om hen te overtuigen dat meedoen & meedenken erg belangrijk zijn! Geloof reikt verder dan cijfers en getallen. We weten niet waar en hoe God...

STILLE OMGANG NAAR AMSTERDAM.   In de nacht van 18 op 19 maart 2017 wordt in Amsterdam de jaarlijkse Stille Omgang  gehouden. Met als Thema dit jaar:  Voor U in ootmoed, met U in geloof, U in stilte. (Dag Hammarskjöld.) Onze regio hoopt ook dit jaar samen met Bergen Op Zoom...

  ‘t Gilde de Bevelanden begint voorjaar 2017 met ‘POWER’   In maart start Stichting ‘t Gilde de Bevelanden met een nieuw project: ‘POWER, veerkracht op leeftijd’. POWER is een project voor senioren die willen investeren in hun persoonlijke groei, sociale netwerken en zinvolle activiteiten.   Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het...

  AFVALLEN Het zal u wel direct opgevallen zijn toen u ons blad in handen kreeg: dit nummer van Parochienieuws is aanmerkelijk dunner/lichter dan het vorige nummer. Waarom? De reden is even simpel als logisch uit te leggen: het kerstnummer was dermate goed gevuld met kerstartikelen dat we ons moesten houden aan...

H. Willibrordus, ‘s-Heerenhoek

Vanaf 1 maart zullen we starten met de nieuwe actie ‘Kerkbalans’ 2017, waarbij we uw aandacht vragen voor de zogenaamde ‘kerkbijdrage’. In 2015-2016 namen ruim 40 % van onze parochianen deel aan deze actie….door een bijdrage over te maken naar onze RABObankrekening. De bijdrage is enkel bedoeld voor onze...

Direct na de carnaval starten de voorbereidingen voor beide sacramenten: eerste communievoorbereiding voor kinderen ( groep 4) en vormselproject voor kinderen van groep 8! Groep 7-leerlingen krijgen volgend jaar de gelegenheid zich aan te melden en dat is nieuw voor de gehele parochie. Aanmelden kan via de school (...

Wie A zegt, moet ook B zeggen…Carnaval kan voor sommigen niet vroeg genoeg beginnen, maar op woensdag 1 maart is het echt over en sluiten maar. Om 19.00 uur komen we samen tijdens de viering en wederom is pastor Jeanine Heezemans de voorganger.

De elfde van de elfde maakte duidelijk dat we een nieuwe prins hebben. Rinus de Jonge, al jarenlang deel uitmakend van de carnavalsstichting ‘de Koenkelpot’ en geen onbekende in kerkelijk ’s-Heerenhoek pakte de steek van prins Richard over en zwaait nu de scepter in Paerehat. Door de wol geverfd...

Vanaf 8 januari ligt de nieuwe gids met alle informatie over het reilen en zeilen in onze kern weer klaar, achter in de kerk. Bijzonder handig als u iemand wilt spreken of mailen over een of meer zaken binnen onze geloofsgemeenschap. Als bijlage hebben we een eenvoudige kalender toegevoegd,...

H. Maria Magdalena, Goes

Graag wil ik beginnen met u allen, namens het hele bestuur, een gezond en voorspoedig jaar te wensen. We zijn het jaar al begonnen met de Nieuwjaarsbijeenkomst die door zeer velen is bezocht en heel gezellig was ook de hapjes en drankjes vielen goed in de smaak. We vervolgen...

Op verzoek van de koster Ton Perenboom, hebben enkele leden van de parochiële missiewerkgroep, na de viering van zondag 11 december, de collectebus van de missie leeggemaakt. Deze collectebus is aan de muur verankerd bij “het winkeltje”. Na het tellen van de inhoud bleek er een bedrag van    €...

Als KBO willen wij ook in het nieuwe jaar er zijn voor onze leden. Zeker in deze moeilijke tijden op het gebied van zorg en sociale wetgeving raken steeds meer ouderen ervan overtuigd dat een sterke KBO hun belangen beter kan behartigen dan dat zij dat alleen moeten doen....

Het Drie Koningen College in onze Maria Magdalena kerk, bij u bekend als “de collectanten” die bij de diensten uw gaven ophalen tijdens de offerande en op het altaar plaatsen, werd opgericht in 1961 door pastoor Holtkamp. De collectantengroep bestaat nu uit 8 personen, deze mensen zijn er altijd. Op hun...

Op 2 februari is het Maria Lichtmis. Op Maria-Lichtmis worden traditioneel kaarsen gewijd en een kaarsenprocessie vóór de , vandaar de naam Lichtmis. Het is ook een aloude traditie dat er op Maria Lichtmis  pannenkoeken gegeten worden.  In Brabant en Vlaanderen (België) bakte  elke huisvrouw met Lichtmis pannenkoeken of...

H. Blasius, Heinkenszand

Periode 26-11/18-12-2016   collectes eigen kerk € 409,55   bijzondere collecte   uitvaart ( storting ) Adriana Pieterse € 173,95       CARITAS collectes ( afzonderlijke stortingen )   diaconie in eigen parochie € 85,50   3/4 december vastenactie € 91,91     totaal Caritascollectes € 177,41     collectes eigen kerk 23/12 : bijdrage musica Cordes € 100,00 24/12 : 19.00 uur ; eigen kerk ( o.a. schilderwerk ) € 219,23 24/12 : 21.00 uur ; eigen...

Het is net 4 januari in het kersverse jaar 2017 en ik ben al weer aan het prakkiseren over de inbreng van de KBO aan het Parochienieuws dat op 19 januari verschijnt. Een mooie gelegenheid om onze mede parochianen, namens de KBO, een gezond, gezegend en voorspoedig  2017 toe...

De kerstvieringen werden weer druk bezocht vooral de viering van 19.00 uur op 24 december was erg druk. De kinderen van groep 3 hebben o.l.v. hun juffen en ondersteund door Young Spirit o.l.v. juf Eliane een mooie musical opgevoerd. Iedereen heeft er erg van genoten. Op eerste kerstdag was er...

Sinds enige tijd is in de Pater Damiaanparochie de Werkgroep Jonge Gezinnen actief. Wij richten ons op initiatieven om de religieuze beleving van gezinnen met jonge kinderen te activeren. Vanzelfsprekend doen wij dat vanuit onze katholieke achtergrond en inspiratie, maar we willen openstaan voor alle jonge gezinnen die in...

H. Bonifacius, Kwadendamme

En natuurlik zie me me je nae de carnaval wee graag trug. Op den 1ste maerte worre de assiekruusjes uut’edeêld. En ok voe dan ouwe me de wind graag in de zeilen. Marga van de Plasse, Hans de Vos

Wegens succes geprolongeerd: het carnavalsontbijt. Voorafgaand aan de carnavalsmis eten prins en pastor met hun gevolg samen in de grote kamer van ons parochiehuis. In goede samenwerking met bakker Sjors genieten zo’n veertig mensen van een stevig ontbijt. Vermeldenswaard is natuurlijk ook het verblijf van onze koninklijke hoogheid prins Geêrt...

Op zondag 19 februari, om elleve van elleve, è me de wind in de zeilen. Dat is naemelik ’t motto van carnaval 2017 in de Pikpot. Toen a m’ uuteindelik deur krege wat a de precieze tekst van dat motto was (ierover laeter meêr), vonde me da die uuteindelik...

Met pijn in het hart heeft de werkgroep Kindernevendienst besloten haar activiteiten voorlopig neer te leggen. Dit heeft niets te maken met het enthousiasme van de werkgroep zelf, maar alles met de terugloop van het aantal kinderen dat onze nevendiensten nog bezoekt. Soms is er één, dan weer twee,...

Voortaan zal organiste Jolanda Nagelkerke het St. Caeciliakoor begeleiden, en wel iedere derde en vierde zondag van de maand. De repetities hiervoor vinden steeds plaats op de maandagen voorafgaand aan deze zondagen. Bovendien zijn we op zoek naar mensen die de doorstart van St. Caecilia muzikaal willen ondersteunen. Inmiddels is...

H. Eligius, Lewedorp

Dit is het motto van carnaval 2017 in ’t Kraaienist en dus ook het thema van de jaarlijkse carnavalsmis. De carnavalsmis wordt dit jaar gehouden op carnaval-vrijdag 24 februari en begint uiteraard weer om 19.30 uur in de H. Eligiuskerk. De mis zal aanmerkelijk korter zijn dan vorig jaar; een uurtje...

Zoals het elke parochiekern betaamt, werd in het eerste weekend van het nieuwe jaar ook hier een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Na de toespraak van de voorzitter van de parochiekerncommissie Leo Rentmeester, werden alle aanwezigen uitgenodigd voor een ‘nazit’ in de parochiezaal naast de kerk. Onder het genot van een kopje...

In december en januari waren er veel kindernevendiensten. Op 4 december en 8 januari hadden we vieringen die in het teken stonden van de adventsperiode en Drie- koningen. Op 11 december en 22 januari waren de oecumenische vieringen. Samen met de kindernevendienstgroep van de PKN-kerk gingen de kinderen in...

Eerste Kerstdag was de gezinsviering. De kinderen hadden een kerstspel voorbereid. Er waren twee vertellers en de kinderen beeldden dit uit. Het was een zeer geslaagde viering en de kinderen hadden heel goed hun best gedaan.

Deelnemen aan activiteiten en meedoen aan het samen vieren, zorgt voor een mooie en sterke verbondenheid in de parochiekern. Respecteer van elkaar wel hoe je dat wil doen en geef ruimte aan een stukje eigen invulling. Belangrijk daarbij is wel dat de parochiekern daarvoor een podium kan bieden, maar dat...

O.L.V. Hemelvaart, Ovezande

Voor de tentoonstelling in de maand mei zijn we op zoek naar Heilig Hartbeelden. In de vorige eeuw stonden er in ieder katholiek huis heiligenbeelden. Naast het Mariabeeld was dat heel vaak het H. Hartbeeld. Als u er nog van heeft, willen we dat graag van u lenen. Het spreekt vanzelf dat...

Tijdens de jongerenviering op zaterdagavond 4 februari wordt Maria Lichtmis herdacht. Eigenlijk valt die dag op 2 februari, de veertigste dag na Kerstmis. Het was onder de Hebreeën gebruikelijk dat een jonge moeder op die dag haar terugkeer in de samenleving maakte. Wij herdenken Maria speciaal door kaarsen ter...

Hierbij willen we u nog even herinneren aan drie lezingen over het onderwerp ‘kwetsbaar mens zijn’. Daarin komt de levensvisie van de Canadese filosoof Jean Vanier aan de orde, die wereldwijd leefgemeenschappen opgericht heeft voor mensen met een beperking. In het vorige parochieblad zijn deze lezingen uitgebreid genoemd. U...

Het pastorale team heeft een pastoraal plan opgesteld. Het eerste onderdeel van het plan is vanaf 1 januari al ten uitvoer gebracht, namelijk een andere indeling van de vieringen. In elke parochiekern is er maar één viering per weekend en in elk cluster een viering op zaterdagavond, zondagochtend vroeg...

Het jaar 2016 is voor onze kerkelijke gemeenschap een enerverend jaar geweest, waarin we qua ledental redelijk stabiel zijn gebleven. Door het jaar heen werden in onze kerk zo’n zestig vieringen gehouden. Al deze momenten is dat gebeurd met de nodige inzet en zorgvuldigheid van de voorgangers, de misdienaars...

Oost Zuid-Beveland (Hansweert en Rilland)

Bij de aanleg van het Kanaal door Zuid-Beveland kreeg Hansweert een katholieke kern. Er kwam een kerk en er werd een parochie opgericht. De vergaderingen van het rhetoricagilde werden in 1868 verlegd van Kapelle naar Hansweert. Van 1868 tot 1938 werden de vergaderingen en feesten gehouden in “Het Paviljoen”...

Er is de laatste maanden hard gewerkt door enkele vrijwilligers om de begraafplaats weer wat op te knappen. Het weitje heeft een grondige opknapbeurt gehad en de zerken zien er weer toonbaar uit. De parochiekerncommissie is de kleine groep vrijwilligers erg dankbaar. Hetzelfde geldt voor de schoonmaakploeg en de...

De hele maand december begonnen we iedere ochtend in de klas met  brandende kaarsjes en het liedje over verlanglichtjes; Vier kleine kaarsjes, verlanglichtjes voor kerst. Zo komt voor jou en mij Het kerstfeest dichterbij. Steek ze aan. Ze mogen branden gaan. Ook waren we uitgenodigd om mee te doen met de kerstzangmiddag in de Nieuwe Vliedberg met...

Woensdag 30 november was het Dankdag en het thema van deze dag was "Deel je leven". In alle klassen hebben we gekeken naar een filmpje over de Voedselbank, om een indruk te krijgen van hoe het er aan toegaat. Mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank hebben het niet...

H. Willibrordus, Zierikzee

Sinds 2 ½ jaar bestaat er in het dorp Noordwelle een eigentijdse oecumenische groep, die zich baseert op de eeuwenoude christelijke kloostertraditie. Kloosterwelle is een plek om te oefenen in duurzame spiritualiteit (discipline, toewijding en concentratie), die weerbaar maakt in een drukke samenleving. In Kloosterwelle is er voor iedereen,...

Taizéviering onder leiding van Marijke van Reenen en Wim Hack op zondag 19 februari in de Corneliuskerk te Noordwelle, aanvang 19.30 uur. Oecumenische Aswoensdagviering  op woensdag 1 maart in de Bethlehemkerk te Scharendijke, aanvang 19.30 uur, Voorganger is Ds. Bertie Boersma en medewerker Neeltje van de Linde.

Op kerstavond vond in de Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk de kerstviering plaats. Ondanks de foutieve vermelding was de opkomst groot. Het koor De Westhoekzangers onder leiding van mevrouw Elvira Vos-Simons zorgde voor de muzikale begeleiding. Pastor J. Broeders was onze voorganger. Na het evangelie werd het kindje...

Op zondag 11 december nam de werkgroep van Haamstede afscheid van de dames Goense, Steur en Peperstraten. Deze drie dames hebben vele jaren gezorgd voor het schoonmaken van de Onze Lieve Vrouwe op Zee kerk in Haamstede. Na de viering hebben we de dames onder het genot van koffie...

Het zeer succesvol ensemble “Loubistok” uit Oekraïne was ook dit seizoen weer present in onze kerk te Haamstede, tijdens de eucharistieviering op 18 december konden we genieten van hun repertoire. Deze 5 dames uit de Oekraïne: Osaka, Roksolyana, Nadiya, Mariya en Nataliya zongen, in hun traditionele klederdracht, als intredelied...